Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Interaktywna edukacja 2013

05.26.22
A- A A+

Interaktywna edukacja 2013

Zajęcia organizowane przez nasze Stowarzyszenie wychodzą z założenia, że zabawa i nauka to podstawa mądrej rozrywki. Po okiem profesjonalistów każdy bez względu na wiek będzie mógł eksperymentować. Warsztaty i pokazy zostały zaprojektowane, w tym przypadku pod kątem rozwoju w dzieciach fascynacji naukami przyrodniczymi i ścisłymi. Każdy z elementów ma na celu promowanie edukacyjnego wymiaru dobrej zabawy oraz łamanie stereotypu o trudności nauk ścisłych.

 

Cel:

 

Wzmocnienie edukacji i podniesienie kluczowych kompetencji naukowo technicznych oraz upowszechnienie materiałów i informacji związanych z tematami przewodnimi z zakresu: fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki. Poprawa poziomu wiedzy uczniów z ww. przedmiotów.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.