Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Czym jest LGD

11.27.21
A- A A+

Czym jest LGD

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż jest Lokalną Grupą Działania (LGD) w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).


Lokalne Grupy Działania funkcjonują w ramach Osi 4 Leader – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Podejście Leader przyczynia się do wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na obszarze Unii Europejskiej. Jest to inicjatywa oddolna, zakładająca budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację społeczności lokalnych. Leader to podejście partnerskie trzech sektorów (publiczny, prywatny, społeczny)


Zadaniem LGD Bursztynowy Pasaż (LGD BP) jest rozdysponowanie do 2015 roku środków na dofinansowanie projektów w ramach 4 bloków tematycznych: małe projekty, odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej dla szerokiej gamy beneficjentów. Wszystkie założenia zostały zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania Bursztynowy Pasaż.

 

Dnia 23 maja 2016 roku Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż Lokalna Grupa Działania podpisało umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016 – 2023.

Lokalna Grupa Działania w nowej perspektywie obejmować będzie obszar Gminy Gniewino i Gminy Wejherowo.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.