Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Działanie 19.1 wsparcie przygotowawcze

07.01.22
A- A A+

Działanie 19.1 wsparcie przygotowawcze

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  

 

Operacja mająca na celu realizację Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  

 

Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż rozpoczęło proces przygotowania LSR kilka miesięcy temu od zaproszenia do wspólnej pracy nad nową LSR gmin Powiatu Lęborskiego oraz Gminę Choczewo.

 

Gminy wyznaczyły osoby odpowiedzialne za pomoc techniczną w tworzeniu strategii. Za sporządzenie dokumentu na podstawie danych napływających ze wszystkich gmin – partnerów oraz na podstawie wniosków płynących ze spotkań z mieszkańcami w poszczególnych gminach odpowiedzialne będzie biuro LGD przy wsparciu członków Zarządu.

 

W tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju niezwykle ważny jest udział lokalnego społeczeństwa. Szczegółowy proces powstawania LSR opisany został w poniższym załączniku, będącym częścią Wniosku o przyznanie pomocy, działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszaró Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Opis procesu przygotowania LSR - jpg

 

Harmonogram przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru objętego LSR - pdf

 

  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.