Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

05.24.18
A- A A+

Ważna informacja

20-04-2017

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej przypominamy, że:

- zgodnie z zapisami par. 4 ust. 1 pkt. 6  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lat 2014-2020”, pomoc jest przyznawania jeśli minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł. W praktyce oznacza to, że wskazana w punkcie 7.1 Biznesplanu „Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji” kwota w wierszu „wydatki ogółem” musi wynosić co najmniej 50 tys. złotych, aby projekt miał szansę na wybór.

- zgodnie z zapisami par. 4 ust. 1 pkt. 1  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lat 2014-2020”,  koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych. Niedopuszczalna jest też sytuacja sztucznego dzielenia kosztów, aby ubiegać się o pomoc publiczną z dwóch źródeł np. z PROW i Powiatowego Urzędu Pracy.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.