Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

05.24.18
A- A A+

Będzie dofinansowanie

21-06-2017

Już jest lista ocenianych projektów w ramach konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na realizację operacji w 2017 r. Projekt „Aktywne Sołectwo” zgłoszony przez Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż zdobył 11 punktów i tym samym został wybrany do realizacji! Operacja została współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Co to oznacza?
Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż otrzyma dofinansowanie w wysokości 13 500,00 zł na nagrody dla laureatów konkursu „Aktywne Sołectwo”. Nagrodami są bony o wartości 1350 zł netto, które sołectwo może wykorzystać na pokrycie kosztów organizacji zgłaszanych wydarzeń.

Kto i kiedy będzie mógł wziąć udział w konkursie?
W terminie od 1 do 15 lipca sołtysi, reprezentujący mieszkańców sołectw z terenu gmin Gniewino i Wejherowo, będą mogli składać wypełnione formularze zgłoszeniowe i tym samym wnioskować o dofinansowanie do wydarzeń integracyjno – aktywizacyjnych organizowanych na terenie sołectw. Realizacja wydarzeń w ramach „Aktywnego Sołectwa” przewidziana została na sierpień i wrzesień tego roku i może przybrać różną formę np. imprezy plenerowej zorganizowanej na boisku lub w parku sołeckim, zabawy integracyjnej w jednym z obiektów użyteczności publicznej dostępnej dla mieszkańców sołectwa, zabawy tanecznej, warsztatów, ogniska, gry terenowej itp. Projekt skierowany jest do mieszkańców poszczególnych sołectw, a głównym celem konkursu jest aktywizacja lokalnego społeczeństwa oraz zapobieganie zjawiskom alienowania mieszkańców wsi.

Jakie kryteria będą podlegały ocenie przy wyborze wniosku przez komisję konkursową?
- wpływ realizowanego wydarzenia na osiągnięcie celów konkursu,
- współpraca z partnerami przy realizacji wydarzenia,
- zaangażowanie mieszkańców w realizację wydarzenia,
- kreatywność w układaniu programu wydarzenia,
- wybór zróżnicowanej grupy odbiorców wydarzenia,
- oraz korzystanie z  różnych źródeł finansowania zadania.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe dokumenty niezbędne do udziału w Konkursie „Aktywne Sołectwo” już wkrótce zostaną opublikowane na stronie Stowarzyszenia.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.