Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

10.22.18
A- A A+

SZKOLENIE

07-09-2017

ORGANIZATOR:

Lokalny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Wejherowie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

 

Fundacja „Tax Car”

 

Powiatowe Centrum Informacyjne

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie Starostwa Powiatowego w Wejherowie we współpracy z doradcami ds. przedsiębiorczości  Fundacji „Tax Car” oraz Powiatowym Centrum Informacyjnym zaprasza na szkolenia organizowane w dniach 11, 14 i 15 września 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 W programie szkolenia m.in.:
  • Możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,w tym omówienie zasad przyznawania dotacji,  kryteria wyboru wniosków, prawa i obowiązki wnioskodawców, omówienie prawidłowego przygotowania wniosku wraz z załącznikami,
  • Jak napisać dobry biznesplan? Czyli najważniejsze zasady wypełniania biznesplanu, najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców,
  • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy,
  • fundusze pożyczkowe jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
  • formalne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 Termin i miejsca szkoleń:
Szkolenia odbędą się w godz. 10.00 – 14.20 w następujących terminach i miejscach:
  • 11 września 2017 r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, (sala nr 9, parter),
  • 14 września 2017 r. w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 28A (sala konferencyjna),
  • 15 września 2017 r. w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Pucku ul. E. Orzeszkowej 5 (sala konferencyjna).
 
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 
(58) 572 94 52. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

 

KONTAKT:

Anna Wiśniewska

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Wejherowie

tel.: (58) 572 94 52

e-mail: wejherowo.pife@pomorskie.eu

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.