Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

10.22.18
A- A A+

Podsumowanie szkolenia

14-12-2017

Dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej w formie jednorazowej premii  w wysokości 50 000 zł jest nowym sposobem zachęcania lokalnej społeczności do zakładania i prowadzenia mikro i małych przedsiębiorstw. W związku z powyższym zaistniała potrzeba bliższego zapoznania beneficjentów, biorących udział w projekcie, z zasadami rozliczania złożonych wniosków.  Spotkanie poprowadziły p. Aleksandra Liszewska i Anna Kujawa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Podczas szkolenia były omawiane m.in. następujące kwestie:
- czy beneficjent zobowiązany jest do stosowania  trybu konkurencyjnego przy wyborze wykonawców? (portal ogłoszeń ARiMR),
- jaki jest ostateczny termin złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy,
- jakie dokumenty należy przedstawić z wnioskiem o płatność pierwszej transzy pomocy,
- jak prawidłowo opisać fakturę,
- w jaki sposób beneficjent powinien wypełnić zobowiązanie umowy  dotyczące informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020,
- w jakim terminie beneficjent jest zobowiązany do złożenia w Zarządzie Województwa Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu,
- konieczność pilnowania parametrów kupowanego sprzętu zgodnie z danymi zawartymi w biznesplanie,
- konieczność osiągnięcia ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług (p.3.2 biznesplanu) będących efektem prowadzonej działalności,
- obowiązek rozliczania się korzystając z aktualnych wersji wniosku o płatność.


Spotkanie miało charakter warsztatowy Cieszy nas, że nasi wnioskodawcy tak chętnie skorzystali z okazji uzupełnienia swoich wiadomości w kwestii rozliczania wniosków i zadawali wiele pytań dotyczących nurtujących ich kwestii.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.