Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

01.16.19
A- A A+

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

12-01-2018

Projekty wybrane do realizacji przez Radę ds. PROW Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż w konkursach na rozwój oraz podjęcie działalności gospodarczej (nabory 1/2017 i 4/2017) są poddawane weryfikacji przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Część z Państwa ma już za sobą ten etap i może realizować zaplanowane projekty na podstawie podpisanych umów o przyznaniu pomocy.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności wywiązania się z §5 pkt. 16 Umowy, który zobowiązuje Państwa do „informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z FRROW, zgodnie z  przepisami  Załącznika  III  do  rozporządzenia  nr  808/2014  opisanymi  w  Księdze wizualizacji  znaku  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014 - 2020, opublikowanej  na  stronie  internetowej  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi oraz z uwzględnieniem zasad  określonych  przez  LGD  i  zamieszczonych  na  jej  stronie internetowej, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy.”

Księga wizualizacji znaku PROW 2014 – 2020 oraz logotypy można pobrać ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl 

 

Logotyp Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż:

- plik w formacie jpg, paleta kolorów CMYK

- plik w formacie jpg, paleta kolorów RGB

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.