Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

05.25.19
A- A A+

Po potwierdzenie za zgodność

19-02-2018

Przy składaniu wniosków w naborach ogłaszanych przez Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż (jak i również na etapie składania uzupełnień oraz wniosków o płatność), kopie dokumentów przedkładanych do Urzędu Marszałkowskiego muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Osobami upoważnionymi do potwierdzania za zgodność z oryginałem są pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oraz biura Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż lub organ, który wydał dokument.

 

Przypominamy!
Prosząc o potwierdzenie autentyczności dokumentu, należy pamiętać o okazaniu pracownikowi biura oryginału tego dokumentu wraz z kopią (kopiami) wymagającymi uwierzytelnienia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.