Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

12.12.18
A- A A+

Spotkanie refleksyjne

16-02-2018

W dniu 26 stycznia w biurze LGD w Gniewinie odbyło się Spotkanie Refleksyjne Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”. Spotkanie było prowadzone w formie warsztatu i jest ono elementem ewaluacji wewnętrznej LGD mającej na celu m.in. :
- bieżącą analizę procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju ,
- realizację wskaźników oraz budżetu LGD ,
- ocenę dotychczasowych efektów realizacji harmonogramu naborów,
- ocenę organizacji projektów skierowanych do społeczności lokalnej,
- omówienie zmian społeczno – gospodarczych zachodzących na obszarze działania LGD.
Omówione zostały również problemy wynikające z bieżącej działalności
  LGD  w 2017r., dotyczące w szczególności kwestii proceduralnych przy ogłaszanych naborach.

 

W spotkaniu wzięło udział 9 osób reprezentujących Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Radę ds. PROW Stowarzyszenia. Warsztat prowadzili pracownicy biura LGD, którzy przedstawili szczegółowe dane związane z realizacją zapisów umowy ramowej oraz statutu Stowarzyszenia.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w dyskusji oraz konstruktywne uwagi dotyczące naszych działań. Posłużą nam one do zwiększenia jakości usług świadczonych przez Stowarzyszenie oraz będą podstawą do podjęcia decyzji o wprowadzeniu ewentualnych zmian.

 

Materiały omawiane na spotkaniu:

- plik w formacie pdf
- plik w formacie power point

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.