Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

02.23.19
A- A A+

Lokalna Strategia Rozwoju

14-06-2018

Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" przygotowuje się do realizacji projektów w ramach celu 2.0 "Czyste środowisko naturalne i przyjazne społeczeństwo o wysokim kapitale społecznym"  gdzie celami szczegółowymi są: 
2.1 "Poprawa stanu środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"
2.2 "Rozwój aktywności społecznej".

W związku z powyższym zaistniała konieczność aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w której m.in. do ww. celu dodano wskaźnik w.2.2.3 "Liczba osób/podmiotów, które zdecydowały się na złożenie wniosku o przyznanie pomocy lub wzięły udział w innych przedsięwzięciach organizowanych przez LGD". Przy okazji zaktualizowana została lista członkó Stowarzyszenia.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami:

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż LGD na lata 2016 - 2023 - wersja z 18.05.2018 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.