Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

07.21.19
A- A A+

Przetwarzanie danych osobowych

10-07-2018
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. wejścia w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) w załączeniu zamieszczamy formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, 19.3 oraz 19.4,  które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność. 
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż powyższe obowiązki informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych obowiązują dla nowo ogłaszanych naborów jak i tych już trwających.

 ______________________________________________________________________________________________

 

 

Piniżej załączamy formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2 (na podstawie pisma ARiMR nr DDD-WL.611.20.2018.MZd z dnia 07.06.2018):
 
- oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objetym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - plik w formacie docx
 
- oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objetym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jako osoby świadczącej lub udostępniajjącej wkład rzeczowy - plik w formacie docx
 
- oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objetym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dotyczącej wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecznej i lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności - plik w formacie docx
 
 ______________________________________________________________________________________________
 
Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.3 (na podstawie pisma ARiMR nr DDD-WL.611.20.2018.MZd z dnia 07.06.2018):
 
- oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania objetym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - plik w formacie docx
 
- oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania objetym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dotyczącej wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności - plik w formacie docx
 
Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.4 (na podstawie pisma ARiMR nr DDD-WL.611.20.2018.MZd z dnia 07.06.2018):
 
- oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objetym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - plik w formacie docx
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.