Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

05.25.19
A- A A+

Wręczono nagrody

07-08-2018

W piątek 3 sierpnia w Hotelu MISTRAL SPORT wręczono nagrody sołectwom uczestniczącym w III edycji ogłoszonego przez stowarzyszenie „BURSZTYNOWY PASAŻ” konkursu pn. „Aktywne sołectwo”.

 

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 9 wniosków: 5 z terenu Gminy Wejherowo i 4 z terenu Gminy Gniewino. Oceniała je Komisja Konkursowa w składzie: Michał Słowik - prezes, Marcin Toczek - wiceprezes, Rafał Kamiński - członek Rady ds. PROW i Emilia Kamińska - specjalista ds. naboru i wniosków stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż".
Przedmiotem konkursu było zaplanowanie, organizacja i rozliczenie zgłaszanych projektów w terminie 27.07 - 31.10.2018. Większość sołectw zgłosiła projekty polegające na organizacji wydarzeń integracyjno - aktywizacyjnych, które przybrały formę imprez plenerowych na boisku lub w parku sołeckim, zabaw integracyjnych w świetlicach wiejskich oraz zabaw tanecznych. Dwa sołectwa złożyły projekty polegające na dekoracji terenów ogólnodostępnych zakupionymi roślinami ozdobnymi.
Wszystkie zgłoszone do konkursu projekty spełniały warunki uczestnictwa oraz przyczyniły się do osiągnięcia celów opisanych w regulaminie, stąd też Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić wszystkie projekty. Spotkanie informacyjne podsumowujące III edycję konkursu wraz z przekazaniem nagród odbyło się w piątek, 3 sierpnia 2018 r.  o godz. 10.00 w Hotelu MISTRAL SPORT w Gniewinie. Nagrody przedstawicielom sołectw wręczył Marcin Toczek, wiceprezes Stowarzyszenia „BURSZTYNOWY PASAŻ".
Każde z nagrodzonych sołectw otrzymało bony o wartości 1.500 zł brutto, do wykorzystania w wybranych przez siebie punktach handlowych.
Trzecia edycja konkursu „Aktywne Sołectwo" organizowanego przez Stowarzyszenie „BURSZTYNOWY PASAŻ", skierowana do mieszkańców poszczególnych sołectw, miała na celu, podobnie jak poprzednie, aktywizację oraz zachęcenie do wspólnych działań lokalnych społeczności. W porównaniu do dwóch poprzednich edycji nastąpiły pewne zmiany polegające na:
- możliwości realizacji każdego rodzaju projektu skierowanego na integrację lokalnego społeczeństwa (w zeszłym roku sołectwa mogły zgłaszać jedynie organizację imprez integracyjnych),
- zmniejszeniu formalności przy składaniu i rozliczaniu wniosków,
- uatrakcyjnieniu nagród, zarówno zwiększono wartość nagrody jak i zmniejszono formalności związane z jej otrzymaniem.
Życzymy mieszkańcom nagrodzonych sołectw udanej realizacji zgłoszonych projektów!
(MOD)
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.