Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

05.25.19
A- A A+

SPOTKANIE INFORMACYJNE

28-11-2018

4 grudnia 2018 r. (wtorek)

o godz. 17.00 w Centrum Kultury w Gniewinie

(ul. Sportowa 1) odbędzie się 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

dotyczące zasad przyznawania pomocy, realizacji i rozliczania projektów

skierowanych dla organizacji pozarządowych.

Spotkanie dotyczyło będzie następujących działań:
1.2.2 Promocja obszaru, w tym produktu lokalnego
2.1.1 Działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo – krajobrazowych 
i kulturowo –historycznych, w tym tradycji regionalnych
Operacja I – zabytki poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim
Operacja II - wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
2.2.2 Wzmocnienie aktywności i kapitału społecznego
Serdecznie zapraszamy!
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.