Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

07.12.20
A- A A+

KONSULTACJE

06-02-2019
Prosimy o wyrażenie opinii w sprawie zaproponowanych zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji dotyczących:
- doprecyzowania uzasadnienia do kryterium związanego z kompletnością skałdanych wniosków,
- obniżenia progu minimum punktowego w zakresie: Wzmocnienia kapitału społecznego i promocja obszaru oraz zachowanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych  i kulturowo – historycznych, w tym tradycji regionalnych (Przedsięwzięcia : 1.2.2, 2.1.1 i 2.2.2),
- doprecyzowania uzasadnienia kryterium związanego z aktywnością wnioskodawców.
Na Państwa sugestie czekamy do poniedziałku 11 lutego 2019 r.
Do pobrania:
Lokalne Kryteria Wyboru Operacji - plik w formacie pdf
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.