Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

07.12.20
A- A A+

Zmiany

01-03-2019
Informujemy o aktualizacji Zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz Procedurach oceny zgodności i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD.
- obniżenia progu minimum punktowego w zakresie: Wzmocnienia kapitału społecznego i promocja obszaru oraz zachowanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych  i kulturowo – historycznych, w tym tradycji regionalnych (Przedsięwzięcia : 1.2.2, 2.1.1 i 2.2.2),
- doprecyzowania uzasadnienia do kryterium związanego z kompletnością
- doprecyzowanie kryterium dot. aktywności wnioskodawcy ( będą dodatkowo premiowani ci wnioskodawców, którzy skonsultują poprawność wypełnienia wniosków z pracownikiem biura LGD - zarówno mailowo, jak i osobiście).
 
W konsekwencji zmiany lokalnych kryteriów jest zmiana „Procedury oceny zgodności i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD” w tym zakresie, gdzie mają one odniesienie do kryteriów.  

 

Załączniki:

 

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji z dnia 06.02.2019 r.

Procedura oceny zgodności i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - z dnia 11.02.2019 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.