Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

06.05.20
A- A A+

Zakończenie naboru wniosków

10-06-2019

 

W zakończonym  naborze wniosków nr 18/2019 w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020, którego zakres tematyczny obejmował: „Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm” w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” wzięło udział 6 Wnioskodawców.  Wartość złożonych wniosków w sumie opiewa na ok. 497 000 zł, przekraczający tym samym limit dostępnych środków w konkursie (czyli 362 696,84 zł), co stanowi potwierdzenie, że zainteresowanie pozyskaniem środków unijnych przez mikro i małych przedsiębiorców z obszaru działania LGD, niezmiennie utrzymuje się na wysokim poziomie. Większe zainteresowanie konkursem  wykazali właściciele firm posiadający działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Gminy Wejherowo, składając razem 4 wnioski. Natomiast jedynie 2 Wnioskodawców zgłoszonych do konkursu związanych jest z Gminą Gniewino.

Informujemy jednocześnie, że konkurs 18/2019 dotyczył rozdysponowania ostatnich środków zarezerwowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” na rozwój działalności gospodarczych.

 

Natomiast w konkursie nr 19/2019 w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020, którego zakres tematyczny obejmował: „Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, do biura LGD nie wpłynął żaden wniosek.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.