Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

06.05.20
A- A A+

WARSZTATY

24-07-2019
„Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (dawniej: Gdański Obszar Metropolitalny) to powołane 15 września 2011 roku stowarzyszenie samorządowe mające na celu zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego wokół Gdańska, poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki.”*

Gminy Wejherowo oraz Gniewino są członkami Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i biorą aktywny udział w kształtowaniu przestrzeni kulturowej, społecznej oraz gospodarczej regionu. 

Aktualnie trwają prace Metropolitalnego Subregionalnego Zespołu Roboczego nad przygotowaniem raportu do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Wypracowany wspólnie dokument będzie miał wpływ na kierunki rozwoju całego województwa, w tym na kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2021 – 2027.**

W związku z powyższym, na prośbę p. Macieja Milewskiego, Zastępcy Wójta Gminy Wejherowo, zachęcamy członków Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” do udziału w cyklu warsztatów tematycznych organizowanych w ramach Metropolitalnego Subregionalnego Zespołu Roboczego.

Załącznik:
- pismo oraz harmonogram warsztatów - pdf

*www.metropoliagdansk.pl
**Na podstawie pisma z dnia 17 lipca 2019 r.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.