Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

09.24.20
A- A A+

UWAGA !

28-04-2020
Informacja opublikowana na stronie https://dprow.pomorskie.eu/:

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 i wpływ tej sytuacji na nabory wniosków o przyznanie pomocy, uzupełnianie dokumentów, realizację operacji oraz składanie wniosków o płatność w ramach PROW 2014-2020 przekazujemy rekomendacje Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie naborów wniosków, tj:
- ogłaszania kolejnego naboru bezpośrednio po zamknięciu poprzedniego;
- określania wydłużonych terminów naborów z uwzględnieniem przepisów właściwych dla poszczególnych instrumentów wsparcia, w szczególności w zakresie:
- terminu, w jakim najpóźniej przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania wniosków, podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze;
- najkrótszego i najdłuższego terminu składania wniosków.

Wnioskodawców/ beneficjentów poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność informujemy:

zgodnie z postanowieniami § 25 ust.1 (dla etapu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy) oraz § 31 ust.2 (dla etapu rozpatrywania wniosku o płatność) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 664), w razie uchybienia terminu wykonania przez podmiot określonych czynności w toku postępowania zarząd województwa, na prośbę tego podmiotu, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli ten podmiot:
- wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;
- jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin;
- uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy".

Warunkiem przywrócenia terminu jest spełnienie wszystkich ww przesłanek. 

Beneficjentów informujemy również o postanowieniach umownych dotyczących możliwości całkowitego lub częściowego zwolnienia beneficjentów z wykonania zobowiązania lub zmiana terminu jego wykonania w przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań z powodu okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

Niezależnie od powyższych regulacji, biorąc pod uwagę specyfikę części projektów współfinansowanych ze środków PROW, kierowanych bezpośrednio do mieszkańców obszaru, zwracamy uwagę na szczególną ostrożność w podejmowanych działaniach projektowych.

Wskazujemy na możliwość wydłużenia realizacji projektów oraz zmianę harmonogramów działań, w ramach obowiązujących przepisów. Każdy z przypadków, w tym dotyczący ewentualnych zmian zakresu operacji, będziemy rozpatrywać indywidualnie, mając na uwadze okoliczności zaistnienia siły wyższej w trakcie realizacji projektu.
Informujemy również, że zgodnie z postanowieniami umowy beneficjenci zobowiązani są do „niezwłocznego informowania Zarządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie i aktach prawnych wymienionych w umowie".

Komentarz pracowników biura Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż:
W kontekście powyższego komunikatu Wnioskodawcy np. przebywający w szpitalu mogą odroczyć termin na dokonanie uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy czy wniosku o płatność itp . Beneficjenci planujący skorzystać lub korzystający z ulg w ramach tarczy antykryzysowej, które mają wpływ na zobowiązania z umowy (np. zwolnienie z ZUS) muszą o tym fakcie poinformować Zarząd Województwa.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.