Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

08.15.20
A- A A+

KONSULTACJE

09-07-2020

W związku z otrzymaniem przez Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż dodatkowych środków przyznanych z tzw. II bonusa oraz środków wynikających z ponownego przeliczenia kursu euro zaistniała potrzeba aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Zmiany LSR dotyczą:

- przesunięcia środków po przeliczeniu kursu euro oraz środków związanych z brakiem zainteresowania naborem wniosków w ramach rozwoju infrastruktury społecznej (w ramach naboru nr 19/2019 nie wpłynął żaden wniosek),

-pozostawieniu nadmiaru środków wynikający z przeliczenia kursu euro dla Przedsięwzięcia 1.1.1 (podejmowania działalności gospodarczej), 1.1.2 (rozwijanie działalności gospodarczej) oraz  1.2.1 (rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej,  w danych przedsięwzięciach w kwotach odpowiednio: 12 500 euro oraz 54 566,21 euro,

- skumulowania nadmiaru euro z pozostałych przedsięwzięć,  (co daje kwotę 41 693,98 euro) i przesunięcie ich do przedsięwzięcia 1.2.1, gdzie wciąż jest potrzeba inwestycji, co deklarują gminy, a co jest zgodne z zapisami LSR. Do przedsięwzięcia 1.2.1 zaplanowano również przenieść środki z przedsięwzięcia  2.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności.

- przesunięcia w czasookresie  2016-2018 środków z przedsięwzięcia 2.2.1 . Pozostałe środki rozdysponowane zostaną na lata 2022-2023. Jednocześnie zwiększona została wartość wskaźników produktu i rezultatu w przedsięwzięciach 1.1.1, 1.1.2 oraz 1.2.1, a zmniejszona odpowiednio do przesuniętych środków w przedsięwzięciu 2.2.1.

Zaktualizowany zostanie również Plan finansowy odpowiednio do opisanych powyżej zmian.

 

 

Prosimy o wyrażenie swojej opinii na temat powyższych zmian drogą elektroniczną, pisząc na adres biur@bursztynowypasaz.pl.

 

Lokalna Strategia Rozwoju z propozycjami zmian dot. tzw. II bonusa (wersja do konsultacji) - plik w formacie pdf

Lokalna Strategia Rozwoju z propozycjami zmian dot. ponownego przeliczenia kursu euro (wersja do konsultacji) - plik w formacie pdf

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.