Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Małe Projekty

11.27.21
A- A A+

Małe Projekty

 

Małe projekty to lokalne i oddolne działania, które mają na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnych

 

Cel: Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich

 

  • Beneficjenci:

- osoby fizyczne: pełnoletni obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy mają miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju lub wykonują działalność gospodarczą na tym obszarze

- osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa (np. Przedsiębiorcy, Ośrodki Kultury, Stowarzyszenia, Kluby Sportowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego)

 

  • Poziom pomocy

- max 80% procent kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 50 tys. PLN na operację;

- całkowity planowany koszt operacji wynosi nie mniej niż 4,5 tys. PLN i nie więcej niż 100 tys. PLN;

- limit na Beneficjenta w okresie wdrażania PROW: 200 tys. PLN oraz 50 tys. PLN na Beneficjentów działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 

  • Zakres pomocy:

1)       podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:

a)       udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,

b)      organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż  realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,

c)      organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,

d)      zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

2)      rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:

a)      promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,

b)     promocję lokalnej przedsiębiorczości,

c)   remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

3)   rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:

a)   utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,

b)    budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;

4)   promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

5)   promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:

a)      odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych,

b)      remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,

c)       kultywowanie:

– miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

– języka regionalnego i gwary,

– tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

d)      prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

e)      promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,

f)       urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich;

6)   inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej "produktami lub usługami lokalnymi", albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:

a)      udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,

b)      promocję produktów lub usług lokalnych,

c)       uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

d)      budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,

e)      budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,

f)       badanie rynku produktów lub usług lokalnych

- z wyłączeniem działalności rolniczej;

7)   wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

 

Lokalne kryteria wyboru dla „Małych Projektów”

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz           wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r.)- tekst ujednolicony po nowelizacji z 31.01.2013

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.