Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Nabór 21/2020 - podejmowanie

05.26.22
A- A A+

Nabór 21/2020 - podejmowanie

OGŁOSZENIE NR 21/2020

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

 

1.     Termin składania wniosków:

30.09.2020 – 20.10.2020

2.     Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino, (w godzinach pracy biura)

3.     Forma wsparcia: Premia

4.     Zakres tematyczny:

„Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania „Podejmowanie działalności gospodarczej” (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r (Poz. 1570) z późn. zmianami

5.     Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wraz z kompletem załączników (biznesplan można załączyć na elektronicznym nośniku danych) oraz egzemplarz wniosku wraz z biznesplanem w wersji elektroninej

6.     Warunki udzielenia wsparcia:

a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

b) Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

c) Spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

 • Podmiot ubiegający się o wsparcie jest osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze objętym LSR
 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców”,

d) Zgodność operacji  z LSR w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia

e) Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania tj. 27 punktów,

7.     Limit dostępnych środków: 96 474,42 euro

co indykatywnie w przeliczeniu po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 385 897,68 zł

8.     Dostępna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy: 50 000,00 zł

9.     Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

a)     wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu wraz z instrukcją ich wypełniania;

b)     kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad przyznawania punktów (zał. nr 1);

c)      Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;

d)     wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy

e)     wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania

dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl. w zakładce „Nabory wniosków 2014-2020”.

 

załączniki:

 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji - pobierz
 2. Listą wymaganych dokumentów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - pobierz
 3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - pobierz

 

RODO klauzule 19.2 pobierz
Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel -pobierz

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY I BIZNESKPLAN (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz  

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu - otwórz

 

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I SPRAWOZDANIE (wersja 4z) 

 • Wniosek o płatność (pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - pobierz

 

 

 

 

Informacje udzielane są w:

Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.

Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl 

lub telefonicznie: 535 310 828

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.