Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: NABÓR 11/2018

05.26.22
A- A A+

NABÓR 11/2018

OGŁOSZENIE NR 11/2018
Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 

1. Termin składania wniosków: 
27.12.2018 – 18.01.2019
2. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino, (w godzinach pracy biura)
3. Forma wsparcia: Refundacja 
4. Zakres tematyczny:
„Działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych” w zakresie „zachowania dziedzictwa lokalnego” (o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Poz. 1570) z późn. zmianami
5.   Wpływ na wskaźniki:
Operacja musi przyczynić się do osiągnięcia wskaźnika produktu: liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii.
6.  Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wraz z kompletem załączników oraz egzemplarz wniosku na CD
7.   Warunki udzielenia wsparcia:
a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
b) Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
c) Spełnienie warunków udzielenia wsparcia: 
• Podmiot ubiegający się o wsparcie jest organizacją pozarządową, kościołem lub związkiem wyznaniowym albo gminną instytucją kultury, której siedziba lub oddział znajduje się na obszarze objętym LSR
d) Zgodność operacji  z LSR w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia
e) Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania
tj. 28 punktów,
8. Limit dostępnych środków: 50 000,00 zł
9.   Minimalna wartość operacji: 50 000,00 zł
10.   Maksymalna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy: do wysokości limitu 
11.  Intensywność wsparcia: 
- do 90% kosztów kwalifikowanych operacji dla organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych
- do 63,63% kosztów kwalifikowanych dla gminnych instytucji kultury
12.  Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;
b) kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad przyznawania punktów (zał. nr 1);
c) Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;
d) wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy
e) wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania 
dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl. w zakładce „Nabory wniosków 2014-2020”.

ZAŁĄCZNIKI:

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA:

  1.  Wniosek o przyznanie pomocy
  2.  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
  3.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

 

Projekt umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

1. Umowa o przyznanie pomocy - projekt.

a. Zał. nr 1 - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji.

b. Zał. nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością.

c. Zał. nr 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych. 

d. Zał. nr 3a - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).

 

2. Wniosek o płatność.

3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.

4. Lokalna Strategia Rozwoju.

5. Procedura oceny zgodności i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD.

6. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji - pełna wersja

Informacje udzielane są w: 
Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”. 
Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl  
lub telefonicznie: 353 310 828
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.