Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Nabór 23/2020

07.01.22
A- A A+

Nabór 23/2020

OGŁOSZENIE NR 23/2020

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

 

1.     Termin składania wniosków:

30.09.2020 – 20.09.2020

2.     Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino, (w godzinach pracy biura)

3.     Forma wsparcia: Refundacja

4.     Zakres tematyczny:

„Działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych” w zakresie „zachowania dziedzictwa lokalnego” (o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Poz. 1570) z późn. zmianami

5.   Wpływ na wskaźniki:

Operacja musi przyczynić się do osiągnięcia wskaźnika produktu: liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

6.  Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wraz z kompletem załączników (biznesplan można załączyć na elektronicznym nośniku danych) oraz egzemplarz wniosku wraz z biznesplanem w wersji elektronicznej

7.   Warunki udzielenia wsparcia:

a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

b) Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

c) Spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

  • Podmiot ubiegający się o wsparcie jest organizacją pozarządową, kościołem lub związkiem wyznaniowym albo gminną instytucją kultury, której siedziba lub oddział znajduje się na obszarze objętym LSR

d) Zgodność operacji  z LSR w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia

e) Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania

tj. 20 punktów,

8. Limit dostępnych środków:

12 287,18 euro

co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 49 148,72 zł

9.   Minimalna wartość operacji:

       50 000,00 zł

10.   Maksymalna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy:

do wysokości limitu

11.  Intensywność wsparcia:

- do 90% kosztów kwalifikowanych operacji dla organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych

- do 63,63% kosztów kwalifikowanych dla gminnych instytucji kultury

12.  Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

a)   wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;

b)  kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad przyznawania punktów (zał. nr 1);

c)   Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;

d)  wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy

e)   wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania

dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl. w zakładce „Nabory wniosków 2014-2020”.

 

załączniki:

  1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (zał. nr 1) - pobierz
  2. Lista dokumentów wymaganych do  spełnienia kryteriów wyboru operacji zgodnie z art./ 19 ust. 4 pkt.3 ustawy RLKS (zał. nr 2) - pobierz
  3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (zał. nr 3) - pobierz

 

 

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA:

  1.  Wniosek o przyznanie pomocy
  2.  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
  3.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  4. Oświadczenia dot. ochrony danych osobowych (w związku z RODO)

  

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

 

Projekt umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

1. Umowa o przyznanie pomocy - projekt.

a. Zał. nr 1 - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji.

b. Zał. nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością.

c. Zał. nr 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych. 

d. Zał. nr 3a - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).

 

2. Wniosek o płatność. - otwórz

3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność -  otwórz
 

 

 

Informacje udzielane są w:

Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.

Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl 

lub telefonicznie: 535 310 828

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.