Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: NABÓR 30/2021

11.27.21
A- A A+

NABÓR 30/2021

OGŁOSZENIE NR 30/2021

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

  • ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020

 

1.      Termin składania wniosków:

30.11.2021 – 14.12.2021

2.      Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino, (w godzinach pracy biura)

3.      Forma wsparcia: Refundacja

4.      Zakres tematyczny:

„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” (o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r (Poz. 1570) z późn. zmianami

5.        Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać w dwóch 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z kompletem załączników oraz egzemplarz wniosku na CD

- osobiście lub przez pełnomocnika w biurze LGD w godzinach od 8.00 do 16.00

6.      Warunki udzielenia wsparcia:

a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

b) Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

c) Spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

  • Podmiot ubiegający się o wsparcie jest gminą albo gminną instytucją kultury z obszaru objętego LSR

d) Zgodność operacji  z LSR w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia

e) Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania

tj. 25 punktów,

7.      Limit dostępnych środków:

87 015,99 euro (kwalifikowalne wydatki publiczne) w tym kwota EFFROW 55 368,27 euro,

co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi

348 063,96  (kwalifikowalne wydatki publiczne) w tym kwota EFFROW 221 473,09 

8.         Minimalna wartość operacji:

   50 000,00 zł

9.      Maksymalna kwota pomocy na operację:

do wysokości limitu dostęnych środków

10.  Maksymalna kwota pomocy dla jednego Beneficjenta w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020:

b.o

11.  Intensywność wsparcia:

do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji

12.  Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

a)      wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;

b)      kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad przyznawania punktów (zał. nr 1);

c)      Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;

d)     wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy

e)      wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania

 

dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl. w zakładce „Nabory”.

 

załączniki:

  1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (zał nr.1)
  2. Lista dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji z godnie z art. 19 ust.4 pkt3 ustawy RLKS (zał. nr 2)
  3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (zał. nr 3)

 

 

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA:
- Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - otwórz

 


POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa
Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa
Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
Procedura oceny zgodności i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - z dnia 25.11.2020 r.

 

 

 

Informacje udzielane są w:

Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.

Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl 

lub telefonicznie: 535 310 828

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.