Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: O stowarzyszeniu

11.27.21
A- A A+

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” zostało zawiązane w 2006 roku w celu wdrażania programu pilotażowego Leader+. W ramach tego zadania utworzono obszar pod nazwą Bursztynowy Pasaż skład którego wchodzą obecnie: Gmina Gniewino oraz Gmina Wejherowo.

 

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż pełni rolę Lokalnej Grupy Działania.

 

Władze Stowarzyszenia opracowały Lokalną Strategię Rozwoju, która była podstawą do wyboru LGD do realizacji LSR, na mocy umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego z dnia 15 maja 2009 roku.

 

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności poprzez aktywizowanie ludności wiejskiej i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

 

Wraz z nadejściem nowej perspektywy finansowej 2016 -2020 Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż Lokalna Grupa Działania zmieniło obszar funkcjonowania, na którym będzie wdrażać swoją Lokalną Strategię Rozwoju. Działania nasze w ramach przyszłej perspektywy finansowej dotyczyć będą obszaru gmin Gniewino oraz Wejherowo.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.