Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Operacja własna LGD

05.26.22
A- A A+

Operacja własna LGD

04.10.2018
INFORMACJA O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 1/OW/2018

Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” 
Informuje, że planuje realizację operacji własnej z zakresu Przedsięwzięcia 2.1.2 Działania w zakresie podniesienia wiedzy nt. ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 40 000,00
Intensywność pomocy dla NGO: 90%
Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej: 04 października - 04 listopada 2018
Miejsce składania zamiaru realizacji operacji własnej: Biuro Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” ul. Szkolna 3, 84-250 Gniewino (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę pisemnie upoważnioną)
Forma składania zamiaru:  Zamiar realizacji operacji należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia (pozostałe załączniki zamieszczamy w ogłoszeniu do wglądu).
Zakres tematyczny operacji: 2.1.2 Działania w zakresie podniesienia wiedzy nt. ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. 
Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:
-podmiotowe: Podmiot który będzie ubiegał się o wsparcie jest organizacją pozarządową posiadającą siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR

W przypadku gdy co najmniej jedno zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację, a wówczas:
- minimum punktowe określone w lokalnych kryteriach wyboru operacji: 10

Dokumenty w tym:
- Lokalne kryteria wyboru operacji
- formularz zamiaru realizacji operacji własnej
-  Lokalna Strategia Rozwoju
- lista wymaganych dokumentów do  potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji zgodnie z art. 19 ust.4 pkt3 ustawy RLKS (jeśli wnioskodawca ubiega się o punkty w poniższych kryteriach) oraz dodatkowych warunków udzielenia wsparcia
znajdują się na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl.

Załączniki:
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.