Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Środki dla organizacji pozarządowych

04.17.21
A- A A+

Środki dla organizacji pozarządowych

Przedsięwzięcie 1.2.2: Promocja obszaru, w tym produktu lokalnego

 

Grupy docelowe: Organizacje pozarządowe

 

Wysokość wsparcia: maksymalna intensywność pomocy wynosi 90% kosztów kwalifikowanych.

 

 

 

Przedsięwzięcie 2.2.2: Wzmocnienie aktywności i kapitału społecznego

 

Grupy docelowe: Organizacje pozarządowe

 

Wysokość wsparcia: maksymalna intensywność pomocy wynosi 90% kosztów kwalifikowanych.

 

 

 

Przedsięwzięcie 2.1.1: Działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo – krajobrazowych  i kulturowo – historycznych, w tym tradycji regionalnych

 

Grupy docelowe: Organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, gminne instytucje kultury

 

Wysokość wsparcia: maksymalna intensywność pomocy wynosi 90% kosztów kwalifikowanych dla NGO, kościołów i związków wyznaniowych, 63,63% dla gminnych instytucji kultury

 

 

Preferowane operacje: Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

 

Harmonogramy konkursów: Harmonogramy planowanych naborów wniosków w ramach LSR 

 

Legislacja: Akty prawne

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.