Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Środki na podjęcie dział. gosp.

04.17.21
A- A A+

Środki na podjęcie dział. gosp.

ŚRODKI NA PODJECIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Przedsięwzięcie 1.1.1: Podejmowanie działalności gospodarczej

 

Grupy docelowe:  Osoby zainteresowane podjęciem działalności  gospodarczej,  w tym osoby z grup defaworyzowanych, ponadto:

  • oraz w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywały działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Wysokość wsparcia: 50 000 złotych – premie.

 

 

Preferowane operacje: Lokalne Kryteria wyboru Operacji

 

Harmonogramy konkursów: Harmonogramy planowanych naborów wniosków w ramach LSR 

 

Legislacja: Akty prawne

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.