Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Władze

11.27.21
A- A A+

Władze

 

 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, którego kompetencje określa statut ,są nimi miedzy innymi: podejmowanie uchwał o przyjmowaniu statutu, wybór Zarządu Stowarzyszenia i jego odwoływanie, wybór członków Komisji Rewizyjnej, wybór Rady ds. PROW, zatwierdzanie regulaminów związanych z działalnością Stowarzyszenia, ustalanie wysokości składek członkowskich, podejmowanie uchwał w sprawach finansowych ,udzielanie absolutorium Zarządowi.


Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym, do zadań którego należy między innymi: reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, kierowanie i organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia, zaciąganie zobowiązań finansowych, wytyczanie kierunków działalności i rozwoju Stowarzyszenia, przyjmowanie nowych członków, opracowanie i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia, przygotowywanie projektów do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Skład osobowy (od 19.06.2019r.):

Michał Słowik - Prezes,

Aleksandra Dobrzańska - Wiceprezes,

Natasza Sobczak - Członek Zarządu.

 

 

Komisja  Rewizyjna jest organem kontrolnym, której kompetencjami są kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności, przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia ocen działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium, sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków.

 

Skład komisji rewizyjnej na dzień 17.06.2019r.:

1. Justyna Klein Melcer - Przewodnicząca

2. Jacek Bagnecki - Zastępca Przewodniczącej

3. Arkadiusz Pasiuk - Sekretarz

 

Rada ds. PROW zajmuje się wyborem operacji, które będą dofinansowane w ramach przedsięwzięć zawartych w lokalnej strategii rozwoju. W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego (przedsiębiorcy) oraz społecznego (stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne).

 

Rada ds. PROW na dzień 06.10.2017r.

 

Imię i nazwisko

Reprezentowany sektor

1

Anna Munch

Publiczny

2

Rafał Kamiński

Społeczny

3

Dorota Wicka

Mieszkańcy

4

Jerzy Czupryński

Mieszkańcy

5

Piotr Januszewski

Gospodarczy

6

Piotr Hebda

Społeczny

7

Patrycja Wilkowska 

 Mieszkańców

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.