Jesteś tutaj: Władze

07.26.17
A- A A+

Władze

 

 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, którego kompetencje określa statut ,są nimi miedzy innymi: podejmowanie uchwał o przyjmowaniu statutu, wybór Zarządu Stowarzyszenia i jego odwoływanie, wybór członków Komisji Rewizyjnej, wybór Rady ds. PROW, zatwierdzanie regulaminów związanych z działalnością Stowarzyszenia, ustalanie wysokości składek członkowskich, podejmowanie uchwał w sprawach finansowych ,udzielanie absolutorium Zarządowi.


Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym, do zadań którego należy między innymi: reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, kierowanie i organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia, zaciąganie zobowiązań finansowych, wytyczanie kierunków działalności i rozwoju Stowarzyszenia, przyjmowanie nowych członków, opracowanie i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia, przygotowywanie projektów do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Skład osobowy:

Michał Słowik - Prezes,

Marcin Toczek - Wiceprezes,

Natasza Sobczak - Członek Zarządu.

 

 

Komisja  Rewizyjna jest organem kontrolnym, której kompetencjami są kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności, przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia ocen działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium, sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków.

 

Rada ds. PROW zajmuje się wyborem operacji, które będą dofinansowane w ramach przedsięwzięć zawartych w lokalnej strategii rozwoju. W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego (przedsiębiorcy) oraz społecznego (stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne).

 

Skład Rady ds. PROW Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż"

 

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż"

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.