Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

08.15.20
A- A A+

Ponad 500 uczniów

06-11-2019

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” w dniach 23 – 25 października 2019 r. zrealizowało projekt własny o tematyce ekologicznej pod nazwą „Realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych gmin Gniewino i Wejherowo”.  W projekcie wzięło udział ponad 500 dzieci ze szkół podstawowych z gmin Gniewino i Wejherowo (były to szkoły z Gniewina, Kostkowa i Bolszewa).

Program zajęć obejmował omówione wszystkich działań mających wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego, zarówno tych zmierzających do naprawienia już wyrządzonych szkód, jak i zapobiegających ich występowaniu w przyszłości. Integralną częścią  projektu będzie również omówienie zasad segregacji śmieci, recyklingu oraz uświadomienie uczestników, jak ważne jest racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym środków służących oszczędzaniu energii i stosowaniu odnawialnych źródeł energii, szczególnie w sytuacji występowania smogu. Program zajęć oraz opracowane na potrzeby projektu materiały nawiązywały do doświadczeń i stosowanych w gminie Gniewino i Wejherowo rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska. Stanowiły  one przykład racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych występujących w najbliższym otoczeniu lokalnego społeczeństwa (np. kolektory słoneczne zamontowane na budynku szkoły i pływalni krytej w Gniewinie, nowoczesne oczyszczalnie ścieków, system segregacji odpadów, projekty skierowane do mieszkańców dofinansowujące montaż baterii fotowoltaicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków czy termomodernizacji budynków). Powyższe aspekty przybliżone zostały dzieciom i młodzieży w taki sposób, aby uświadomić im jak ważne dla przyszłych pokoleń jest zachowanie dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego lokalnego środowiska, natomiast ciekawa forma zajęć (w postaci warsztatów z wykorzystaniem elementów interaktywnych oraz konkursów z nagrodami) przyczyniła się do lepszego utrwalenia zdobytej wiedzy oraz zachęcała do podzielenia się nią z innymi.

Wszystkie zajęcia prowadzone były przez kadrę wykwalifikowanych animatorów, a nad całością czuwał zespół pracowników z Centrum EduFun z Gdyni, którzy starali się połączyć edukację i zabawę w jedną interaktywną całość, dając uczniom możliwość samodzielnego wykonywania eksperymentów.

Projekt zrealizowany został w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  
 

Dziękujemy wszystkim osobom, które czynnie włączyły się w przygotowanie zajęć, w szczególności dyrekcji oraz nauczycielom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewinie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kostkowie oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.