Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

11.27.21
A- A A+

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Lokalne kryteria wyboru operacji odgrywają bardzo istotną rolę w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Określają one preferencje dla poszczególnych typów operacji i wnioskodawców w zakresie realizacji operacji na obszarze LGD. Lokalne kryteria wyboru są obiektywne, mierzalne, niedyskryminujące i przejrzyste oraz powiązane z diagnozą obszaru i bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji, które przyczyniają się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu.

Lokalne kryteria wyboru operacji dzielą się na lokalne kryteria zgodności operacji z LSR oraz na lokalne kryteria oceny operacji. Opisane kryteria dotyczą operacji składanych przez podmioty inne niż LGD oraz Operacje Własne. Dodatkowo przedstawiono formularze opisu operacji dla wnioskodawcy pod kątem spełniania lokalnych kryteriów oceny operacji dla każdego działania.

Lokalne kryteria przyczynią się do rozwiązania lub złagodzenia problemów, które wskazane zostały w Diagnozie.

 

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji z dnia 18.05.2021 r.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.