Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Wzory wniosków

07.01.22
A- A A+

Wzory wniosków

 

I. Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz umowa o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • RODO klauzule 19.2 pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel -pobierz

  

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WERSJA 3Z  

 

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 4z
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 4z
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 4z
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)- pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)- pobierz

 

 • WNIOSEK O ZALICZKĘ dokumenty obowiązujące od 27 marca 2019 r. 
 • wniosek o zaliczkę - pobierz
 • instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę - pobierz 

 

 • Biznesplan (.pdf) - wersja 4z
 • Biznesplan (.docx) - wersja 4z
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - wersja 4z
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu - wersja 4z

 

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:

 • Oświadczenie (.pdf) 
 • Oświadczenie (.excel)
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

 

 

UMOWA (wersja 7z) Dokumenty obowiązujące od 11.06.2018 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (doc) - pobierz
 • Załącznik 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) -pobierz
 • Załącznik 2 - wykaz działek ewidencyjnych
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) - pobierz
 • Załącznik 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych -wersja pdf- pobierz , wersja edytowalna- pobierz
 • Załącznik 3a - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – wersja pdf - pobierz ,           
  wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji         
  wersja pdf -  – pobierz ,wersja edytowalna - pobierz

  

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2pobierz
 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2pobierz

Dokumenty obowiązujące od 06.06.2019r.

 • Wniosek o płatność (pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność) - pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (pdf) - pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (wersja edytowalna) - pobierz

 

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) - pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji biznesplanu (wersja 4z)- pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu/ informacji po realizacji operacji (wersja 4z) - pobierz 

 

II. Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz umowa o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - premie.

 

RODO klauzule 19.2 - pobierz
Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel -pobierz

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 4Z

 

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 4z - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 4z) - otwórz  

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 4z) - otwórz

 

UMOWA WERSJA 4Z Dokumenty obowiązujące od 30 maja 2018 r. 

 

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (wersja 4z) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (wersja 4z) - otwórz

 

Dokumenty obowiązujące od dnia 06.06.2019 r. 

 • Wniosek o płatność (pdf) - pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - pobierz

 

 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2- pobierz
 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2- pobierz

 

 

FORMULARZE ANKIET MONITORUJĄCYCH:

- formularz ankiety monitorującej dla podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą - pobierz

- formularz ankiety monitorującej infrastruktura rekreacyjna i społeczna - pobierz

- formularz ankiety monitorującej promocja, aktywizacja, wyposażenie - pobierz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.