Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Wzory wniosków

03.20.19
A- A A+

Wzory wniosków

 

I. Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz umowa o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - (wersje 2z).

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

 

- Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z

- Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z

 

3) Biznesplan

 

- Biznesplan (.pdf) - wersja 3z

- Biznesplan (.docx) - wersja 3z
- Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - wersja 3z

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu - wersja 3z

 

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

- Oświadczenie (.pdf) 

- Oświadczenie (.excel)

 

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

 

6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (obowiązuje od dnia 11.03.2016)

 

7)    Formularz umowy o przyznaniu pomocy

 

- Umowa o przyznaniu pomocy - wersja 7z

- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji  - wersja 7z

- Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych - wersja 7z

- Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych - wersja 7z

- Załącznik 3a kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020). - wersja 7z

 

INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU/ INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI - wersja 7z

 

8) Formularz wniosku o płatność

 

- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z

- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z

 

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 3z

 

- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór)

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - pobierz

 

II. Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz umowa o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - premie - (wersje 2z).

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

 

- Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)- wersja 3z

- Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z


3) Biznesplan

 

- Biznesplan (.pdf) -wersja 3z

- Biznesplan (.docx) - wersja 3z

 

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu - wersja 3z

- Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - wersja 3z

 

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

 

- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - wersja 3z

- Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - wersja 3z

 

5) Formularz wniosku o płatność

 

- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z

- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z

 

 

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (aktualizacja z 31.05.2017r.) - wersja 3z

- Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - wersja 3z

- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - wersja z czerwca 2018

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.