Jesteś tutaj: Wzory wniosków

07.26.17
A- A A+

Wzory wniosków

Uwaga!!! - zmiana formularzy wniosków - aktualna wersja 2z

 

Szanowni Państwo,

 

W zwiazku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju loklanego kierowanego przez społeczność" objętego Progarmem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 informujemy, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy (wersje 2z).

 

 

I. Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz umowa o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - (wersje 2z).

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

 

- Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z

- Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 2z

 

3) Biznesplan

 

- Biznesplan (.pdf) - wersja 2z

- Biznesplan (.docx) - wersja 2z

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu

Tabela finansowa

 

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

- Oświadczenie (.pdf) 

- Oświadczenie (.excel)

 

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

6)    Formularz umowy o przyznaniu pomocy

 

- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - wersja 5z

- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - wersja 5z

- Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - wersja 5z

- Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (pdf.) - wersja 5z

- Załącznik 3a kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020). - wersja 5z

 

7) Formularz wniosku o płatność

 

- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z

- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z

 

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 2z

 

- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór)

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

 

II. Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz umowa o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - premie - (wersje 2z).

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

 

- Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)- wersja 2z

- Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 2z


3) Biznesplan

 

- Biznesplan (.pdf) -wersja 2z

- Biznesplan (.docx) - wersja 2z

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - wersja 2z

 


4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

 

- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - wersja 2z

- Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - wersja 2z

 

5) Formularz wniosku o płatność

 

- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z

- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z

 

- Zał. nr 2 - wykaz faktur - wersja 2z

 

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (aktualizacja z 31.05.2017r.) - wersja 2z

- Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej 

- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.