Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Projekty POKL 2007-2013

09.20.19
A- A A+

Projekty POKL 2007-2013

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” w okresie od marca do lipca 2011 r. realizowało projekt nr WND-POKL.09.05.00-22-0189/10-00 pt: "Gospodynie wiejskie wchodzą do Europy!" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Celem projektu było zwiększenie aktywności i świadomości kobiet działających na wsi poprzez zajęcia praktyczne i teoretyczne przybliżające sposób działania organizacji pozarządowych. Projekt został skierowany do grupy 20 kobiet, głownie do pań działających w Kołach Gospodyń Wiejskich z terenu gmin: Choczewo, Gniewino, Krokowa, Wicko, Nowa Wieś Lęborska.

 

Projekt zakładał uczestnictwo w 5 szkoleniach:

- tworzenie organizacji pozarządowej,

- księgowość w organizacji pozarządowej,

- promocja produktu lokalnego,

- możliwości finansowania działalności statutowej organizacji pozarządowej,

- kurs komputerowy.

Potwierdzeniem tego są dyplomy ukończenia poszczególnych szkoleń, które zostały wręczone 16 lipca br. w Zamku w Krokowej.

 

Mamy nadzieję, że teoria i praktyka zdobyta podczas projektu wzmocni świadomość aktywnych Pań i przełoży się na zwiększenie liczby organizacji pozarządowych na naszym terenie. Dziękując Paniom za udział w projekcie już dziś zapraszamy do współpracy.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.