Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Questy Kaszub Północnych

04.17.21
A- A A+

Questy Kaszub Północnych

Quest to unowocześniona gra terenowa częściowo łącząca w sobie elementy podchodów i gier harcerskich. Uczestnicy zabawy poruszają się nieoznakowanym szlakiem na podstawie rymowanych wskazówek, które będą im udostępnione w ulotkach opublikowanych zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Pokonując trasę questu uczestnicy muszą rozwiązać zagadki, które pozwolą im odgadnąć hasło. Zagadki oraz cały tekst pisany jest wierszem, co ma ułatwić zapamiętanie zawartych w nim informacji historycznych, przyrodniczych, kulturowych czy lokalnych legend. Każdy uczestnik sam sobie jest przewodnikiem. Na końcu każdego questu na "questowiczów" czeka niespodzianka w postaci ukrytego skarbu, którą jest np. możliwość zdobycia okolicznej pieczątki, potwierdzającej ukończenie szklaku. 

 

Analiza rozmieszczenia questów w kraju wskazuje, że na obszarze Polski północnej produkt nie jest jeszcze rozpoznawalny (najbliższe questy znajdują się w znacznej odległości od obszaru działania Partnerów, ok. 70 km – Bytów i Kościerzyna, ok. 120 km – Nowy Staw, ok. 180 km  - Drawień) – na podstawie stron http://bestquest.pl/, http://questing.pl/, https://questy.com.pl/. Realizacja Questów Kaszub Północnych na obszarze działania Partnerów ma charakter innowacyjny, wprowadza nowatorskie narzędzia wykorzystujące lokalne zasoby historyczne, kulturowe, turystyczne i przyrodnicze oraz wprowadza na obszar nowy produkt turystyczny.

 

Etapy realizacji projektu:

 

1. Przeprowadzenie rozeznania rynku oraz wyłonienie wykonawców poszczególnych usług.

 

2. Organizacja 3-dniowego (2 noclegi) wyjazdu studyjnego do Bałtowa (polskiej stolicy questingu) w terminie 26-28.05.2021 r. Uczestnikami wyjazdu będzie 42 mieszkańców obszaru objętego Lokalnymi Strategiami Rozwoju Partnerów projektu, działających w różnych branżach (turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej, przyrodniczej, rybackiej, historycznej itp.) w tym 2 osoby reprezentujące Partnerów projektu i 2 kierowców. Są to osoby, które odznaczają się wysokim zaangażowaniem w życie codzienne obszaru, posiadają szczegółową wiedzę na wybrane tematy, a podejmowane przez nich działania wykonywane są z pasją i mają duże znaczenie dla lokalnej społeczności. Kwalifikacja uczestników wyjazdu będzie otwarta, ogłoszona na stronie internetowej Partnerów realizujących projekt. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
Celem wyjazdu studyjnego jest:
- podniesienie poziomu wiedzy uczestników nt. sposobu wykorzystania lokalnych zasobów przy powstawaniu questów,
- poznanie dobrych praktyk w procesie powstawania i oferowania questów w tym nawiązanie partnerstw trójsektorowych na rzecz realizacji projektu oraz powołanie jednostki zarządzającej projektem,
- zdobycie informacji nt. dodatkowych usług oferowanych odbiorcom questów,
- poznanie oczekiwań odbiorców produktu,
- określenie potencjału płynącego z wprowadzenia questów na obszar Partnerów.

 

3. organizacja 2 dniowego szkolenia merytorycznego i praktycznego z tworzenia questów.
Część teoretyczna odbędzie się we Władysławowie przy ul. Portowej 15, natomiast część praktyczna w 2 wybranych lokalizacjach na obszarze działania Partnerów. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników oraz zachęcenie ich do samodzielnego tworzenia questów w przyszłości oraz zebranie przez Wykonawcę informacji i materiałów niezbędnych do opracowania 10 questów, będących wynikiem realizacji projektu. Udział w szkoleniu będzie bezpłatny, kwalifikacja uczestników szkolenia będzie otwarta, ogłoszona na stronie internetowej Partnerów realizujących projekt. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.  Szkolenie skierowane jest do tej samej grupy docelowej co wyjazd do Bałtowa.

 

4. opracowanie 10 questów o tematyce kulturowej, historycznej, przyrodniczej oraz turystycznej, nawiązującej na specyfiki obszaru działania Lokalnych Grup Działania realizujących projekt. W skład tego etapu wchodzą: opracowanie 10 questów na podstawie materiałów dostarczonych przez Partnerów, tłumaczenie questów na j. angielski, zrymowanie tekstów,  zaprojektowanie oraz druk ulotek promujących powstałe ścieżki, opracowanie wersji elektronicznej questów oraz opublikowanie jej na zarządzanej przez Wykonawcę stronie internetowej i aplikacji mobilnej, wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych, zaprojektowanie oraz druk plakatów promujących projekt.

 

5. organizacja wydarzeń inaugurujących 3 wybrane questy spośród 10 powstałych w ramach projektu.

 

6. przekazanie Zamawiającemu praw autorskich oraz projektów w wersji edytowalnej do wszystkich opracowanych materiałów powstałych w ramach Questów Kaszub Północnych. Otrzymane projekty mają posłużyć w realizacji akcji promocyjnej Questy Kaszub Północnych.

 

7. realizacja akcji promocyjnej, składającej się z następujących elementów.

 

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców, turystów i odwiedzających obszar objęty projektem współpracy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.