KONSULTACJE

Utworzono: 06-02-2019
Prosimy o wyrażenie opinii w sprawie zaproponowanych zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji dotyczących:
- doprecyzowania uzasadnienia do kryterium związanego z kompletnością skałdanych wniosków,
- obniżenia progu minimum punktowego w zakresie: Wzmocnienia kapitału społecznego i promocja obszaru oraz zachowanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowo – historycznych, w tym tradycji regionalnych (Przedsięwzięcia : 1.2.2, 2.1.1 i 2.2.2),
- doprecyzowania uzasadnienia kryterium związanego z aktywnością wnioskodawców.
Na Państwa sugestie czekamy do poniedziałku 11 lutego 2019 r.
Do pobrania:
Lokalne Kryteria Wyboru Operacji - plik w formacie pdf
Grafika #0: KONSULTACJE