Operacja własna LGD

Utworzono: 04-10-2018

INFORMACJA O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 1/OW/2018

Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” 
Informuje, że planuje realizację operacji własnej z zakresu Przedsięwzięcia 2.1.2 Działania w zakresie podniesienia wiedzy nt. ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 40 000,00
Intensywność pomocy dla NGO: 90%
Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej: 04 października - 04 listopada 2018
Miejsce składania zamiaru realizacji operacji własnej: Biuro Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” ul. Szkolna 3, 84-250 Gniewino (osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę pisemnie upoważnioną)
Forma składania zamiaru:  Zamiar realizacji operacji należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia (pozostałe załączniki zamieszczamy w ogłoszeniu do wglądu).
Zakres tematyczny operacji: 2.1.2 Działania w zakresie podniesienia wiedzy nt. ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. 
Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

  • podmiotowe: Podmiot który będzie ubiegał się o wsparcie jest organizacją pozarządową posiadającą siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR


W przypadku gdy co najmniej jedno zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację, a wówczas:

  • minimum punktowe określone w lokalnych kryteriach wyboru operacji: 10
     

Dokumenty w tym:

  • Lokalne kryteria wyboru operacji
  • formularz zamiaru realizacji operacji własnej
  • Lokalna Strategia Rozwoju
  • lista wymaganych dokumentów do  potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji zgodnie z art. 19 ust.4 pkt3 ustawy RLKS (jeśli wnioskodawca ubiega się o punkty w poniższych kryteriach) oraz dodatkowych warunków udzielenia wsparcia znajdują się na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl.
     

Załączniki: