Skocz do głównej treści strony

Logo Unia Europejska Logo LEADER Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Nabór 3/2017

Utworzono: 22-09-2023

OGŁOSZENIE NR 3/2017
 
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020
 
1. Termin składania wniosków: 04.05.2017 – 22.05.2017
2. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3,
84 – 250 Gniewino,(w godzinach pracy biura)
3. Forma wsparcia: Refundacja
4. Zakres tematyczny:
„Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w ramach poddziałania „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r (Poz. 1570) z późn. zmianami
5. Warunki udzielenia wsparcia:
a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
b) Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
c) Spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
Podmiot ubiegający się o wsparcie jest gminą z obszaru objętego LSR lub jednostką organizacyjną tej gminy
d) Zgodność operacji z LSR w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku
nr 3 do ogłoszenia
e) Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania tj. 25 punktów,
6. Limit dostępnych środków: 700 000,00 zł
7. Maksymalna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy: bez ograniczeń
8. Intensywność wsparcia: do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji
9. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;
b) kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad przyznawania punktów (zał. nr 1);
c) lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania wsparcia (zał. nr 2)
d) Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;
e) wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy
f) wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania
g) Opis operacji dla wnioskodawcy pod kątem spełniania lokalnych kryteriów oceny operacji odpowiadający warunkom przyznania pomocy dla zakresu: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” (zał. nr 4)
dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl. w zakładce „Nabory wniosków 2014-2020”.
załączniki:
 

załączniki:

  1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,
  2. Lista wymaganych dokumentów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia
  3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki,
  4. Opis operacji dla wnioskodawcy pod kątem spełniania lokalnych kryteriów oceny operacji odpowiadający warunkom przyznania pomocy dla zakresu: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy.
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

Projekt umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

1. Umowa o przyznanie pomocy - projekt.

a. Zał. nr 1 - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji.

b. Zał. nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z
nieruchomością.

c. Zał. nr 3 - zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.

d. Zał. nr 4 - wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.
e. Zał. nr 5 - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.

f. Zał. nr 5a - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).

2. Wniosek o płatność.

3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.

4. Lokalna Strategia Rozwoju.

5. Procedura oceny zgodności i wyboru operacji skłądanych przez podmioty inne niż LGD.

* Wskazana w punkcie 8 ogłoszenia intensywność wsparcia wynosi dokładnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Wnioskowana kwota pomocy musi być zaokrąglona w dół do pełnych złotych.

Informacje udzielane są w:

Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.

Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl

lub telefonicznie: (58) 58 738 90 15.

Grafika #0: OGŁOSZENIE NR 3/2017

 

Przejdź do góry strony