Skocz do głównej treści strony

Logo Unia Europejska Logo LEADER Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Utworzono: 22-09-2023

OGŁOSZENIE NR 4/2017

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

 

 1. Termin składania wniosków: 04.05.2017 – 22.05.2017
 2. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino, (w godzinach pracy biura)
 3. Forma wsparcia: Premia
 4. Zakres tematyczny: „Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania „Podejmowanie działalności gospodarczej” (w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r (Poz. 1570) z późn. zmianami
 5. Warunki udzielenia wsparcia:

 

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
 • Podmiot ubiegający się o wsparcie jest osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze objętym LSR
 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze i i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;
 1. Zgodność operacji  z LSR w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia
 2. Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania tj. 27 punktów,

 

 1. Limit dostępnych środków: 550 000,00 zł
 2. Maksymalna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy: 50 000,00 zł
 3. Intensywność wsparcia: do 100 % kosztów kwalifikowanych operacji
 4. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;
 2. kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad przyznawania punktów (zał. nr 1);
 3. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania wsparcia (zał. nr 2)
 4. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;
 5. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy
 6. wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania
 7. Opis operacji dla wnioskodawcy pod kątem spełniania lokalnych kryteriów oceny odpowiadający warunkom przyznania pomocy dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej (zał. nr 4) dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl. w zakładce „Nabory wniosków 2014-2020”.

 

Załączniki:

* Wskazana w punkcie 7 ogłoszenia, maksymalna kwota dla jednego wnioskodawcy jest jednocześnie minimalną i jedyną kwotą, o jaką wnioskodawca może się ubiegać.
** Wskazana w punkcie 8 ogłoszenia 100% intensywność wsparcia jest wypłacana w formie premii w wysokości 50 000 zł.

Informacje udzielane są w:
Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.
Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl 
lub telefonicznie: 58 58 738 90 15.

Przejdź do góry strony