Skocz do głównej treści strony

Logo Unia Europejska Logo LEADER Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Nabór 37/2023

dla gmin albo gminnych instytucji kultury w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” dla gmin Gniewino i Wejherowo

Utworzono: 22-09-2023

OGŁOSZENIE NR 37/2023

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020

 1. Termin składania wniosków:  31.08.2023 – 15.09.2023
 2. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino, (w godzinach pracy biura)
 3. Forma wsparcia: Refundacja
 4. Zakres tematyczny: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” (o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r (Poz. 1570) z późn. zmianami
 5. Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać w dwóch 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z kompletem załączników oraz egzemplarz wniosku na CD
 6. Warunki udzielenia wsparcia:
  a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
  b) Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
  c) Spełnienie warunków udzielenia wsparcia: podmiot ubiegający się o wsparcie jest gminą albo gminną instytucją kultury z obszaru objętego LSR
  d) Zgodność operacji  z LSR w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia
  e) Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania tj. 25 punktów,
 7. Limit dostępnych środków: 172 210,48 euro (kwalifikowalne wydatki publiczne) w tym kwota EFFROW 109 577,52 euro, co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 688 841,92 (kwalifikowalne wydatki publiczne) w tym kwota EFFROW 438 310,11
 8. Minimalna wartość operacji: 50 000,00 zł
 9. Maksymalna kwota pomocy na operację: do wysokości limitu dostępnych środków
 10. Maksymalna kwota pomocy dla jednego Beneficjenta w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020:  bo.
 11. Intensywność wsparcia: do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji
 12. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
  - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;
  - kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad przyznawania punktów (zał. nr 1);
  - Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;
  - wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy
  - wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania
  dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl. w zakładce „Nabory”.

załączniki:

 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (pobierz zał. nr.1)
 2. Lista dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji z godnie z art. 19 ust.4 pkt3 ustawy RLKS (pobierz zał. nr 2)
 3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (pobierz zał. nr 3)

Informacje udzielane są w:
Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.
Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl  lub telefonicznie: 535 310 828

POZOSTAŁE MATERIAŁY DOTYCZĄCE NABORU

Przejdź do góry strony