Skocz do głównej treści strony

Logo Unia Europejska Logo LEADER Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.


    
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż".
Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Utworzono: 16-04-2024

OGŁOSZENIE NR 2/2017
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

 

 1. Termin składania wniosków: 04.05.2017 – 22.05.2017
 2. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino, (w godzinach pracy biura)
 3. Forma wsparcia: Refundacja
 4. Zakres tematyczny: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej” w ramach poddziałania „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r (Poz. 1570) z późn. zmianami
 5. Warunki udzielenia wsparcia:

 

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia. Podmiot ubiegający się o wsparcie jest gminą z obszaru objętego LSR lub jednostką organizacyjną tej gminy
 4. Zgodność operacji  z LSR w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia
 5. Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania tj. 25 punktów,

 

 1. Limit dostępnych środków: 300 000,00 zł
 2. Maksymalna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy: bez ograniczeń
 3. Intensywność wsparcia: do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji
 4. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;
 2. kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad przyznawania punktów (zał. nr 1);
 3. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania wsparcia (zał. nr 2)
 4. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;
 5. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy
 6. wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania
 7. Opis operacji dla wnioskodawcy pod kątem spełniania lokalnych kryteriów oceny operacji odpowiadający warunkom przyznania pomocy dla zakresu: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” (zał. nr 4) dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl. w zakładce „Nabory wniosków 2014-2020”.

 

Załączniki:

* Wskazana w punkcie 8 ogłoszenia intensywność wsparcia wynosi dokładnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
Wnioskowana kwota pomocy musi być zaokrąglona w dół do pełnych złotych.

 

Informacje udzielane są w:
Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.
Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl 
lub telefonicznie: 58 58 738 90 15.

Przejdź do góry strony