Nabór 33/2022

Utworzono: 22-06-2022

OGŁOSZENIE NR 33/2022

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

1. Termin składania wniosków:

31.03.2022 – 13.04.2022

2. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino,(w godzinach pracy biura)

3. Forma wsparcia: Premia

4. Zakres tematyczny:

„Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania „Podejmowanie działalności gospodarczej” (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r (Poz. 1570) z późn. zmianami

5. Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać w dwóch 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z kompletem załączników (biznesplan można załączyć na elektronicznym nośniku danych) oraz egzemplarz wniosku wraz biznesplanem w wersji elektronicznej na CD lub DVD:

- osobiście lub przez pełnomocnika w biurze LGD w godzinach od 8.00 do 16.00

6. Warunki udzielenia wsparcia:

a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

b) Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

c) Spełnienie warunków udzielenia wsparcia, w tym:

  • Podmiot ubiegający się o wsparcie jest osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze objętym LSR
  • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
  • w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców”,

d) Zgodność operacji z LSR, w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia

e) Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania tj. 30 punktów,

7. Limit dostępnych środków: 98 877,94 euro,

co indykatywnie w przeliczeniu po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 395 551,76 zł

8. Kwota dostępna dla jednego wnioskodawcy:

50 000,00 zł

9. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;

b) wzór formularza biznesplanu,

c) kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad przyznawania punktów;

d) lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia

e) Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;

f) procedury wyboru operacji do dofinansowania;

g) wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia

dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 2, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl.

załączniki:

  1. Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,
  2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia
  3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki,
  4. Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,
  5. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia
  6. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki,
DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA:
Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - otwórz
Biznesplan (.pdf) - otwórz
Biznesplan (.docx) - otwórz
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu - otwórz
POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:
Projekt umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:
Procedura oceny zgodności i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - z dnia 25.11.2020 r.
KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Informacje udzielane są w:

Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.

Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl

lub telefonicznie: 535 310 828