Skocz do głównej treści strony

Logo Unia Europejska Logo LEADER Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Nabór 34/2022

Utworzono: 22-09-2023
OGŁOSZENIE NR 34/2022
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

 
1. Termin składania wniosków: 30.09.2022 – 18.10.2022
 
2. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino, (w godzinach pracy biura)
 
3. Forma wsparcia: Refundacja
 
4. Zakres tematyczny: „Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm” w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” (o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Poz. 1570) z późn. zmianami
 
5. Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać w dwóch 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z kompletem załączników (biznesplan można załączyć na elektronicznym nośniku danych) oraz egzemplarz wniosku wraz biznesplanem w wersji elektronicznej na CD lub DVD:
- osobiście lub przez pełnomocnika w biurze LGD w godzinach od 8.00 do 16.00
 
6. Warunki udzielenia wsparcia:
a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
b) Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
c) Spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
• Podmiot ubiegający się o wsparcie jest mikro lub małym przedsiębiorcą, którego siedziba firmy lub jej oddział znajduje się na obszarze objętym LSR
• w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 20218 r Prawo przedsiębiorców, oraz nadal wykonuje tę działalność
• operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem operacji, a osoba dla której utworzone zostanie to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę
• Pomoc jest przyznawana na refundację kosztów ujętych w § 17 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Poz. 1570) z późn. zmianami za wyjątkiem:
- zakupu usług szkoleniowych,
-budowy i robót budowalnych w tym montażu kontenera/pawilonu handlowego/usługowego/mieszkalnego czy gotowego domku modułowego/holenderskiego itp., a także
- zakupu przyczepy kempingowej itp., która nie będzie służyć funkcji transportowo-komunikacyjnej.
d) Zgodność operacji z LSR w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia
e) Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania tj. 38 punktów,
 
7. Limit dostępnych środków: 134 974,68 euro, co indykatywnie w przeliczeniu po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 539 898,72 zł
 
8. Maksymalna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy w ramach naboru: do 100 000,00 zł
 
9. Intensywność wsparcia: do 70% kosztów kwalifikowanych operacji
 
10. Maksymalna kwota pomocy dla jednego Beneficjenta w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020: 500 000,00 zł
 
11. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;
b) kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad przyznawania punktów (zał. nr 1);
c) Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;
d) wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy
e) wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania
dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl. w zakładce „Nabory wniosków 2014-2020”.
 
załączniki:
1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (zał. nr 1) - pobierz
2. Lista dokumentów wymaganych do spełnienia kryteriów wyboru operacji zgodnie z art./ 19 ust. 4 pkt.3 ustawy RLKS (zał. nr 2) - pobierz
3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (zał. nr 3) - pobierz
 

POZOSTAŁE MATERIAŁY DOTYCZĄCE NABORU

Przejdź do góry strony