Projekt edukacyjny

Utworzono: 23-06-2022

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
poddziałania 19.2 Wsparcie na wdraż
anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszaró
w Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

 1. Nazwa instytucji pośredniczącej: Samorząd Województwa Pomorskiego
 2. Wskazanie okresu, którego dotyczy sprawozdanie: Od 2019-06-05 do 2020-02-20
 3. Tytuł operacji: Realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych gmin Gniewino i Wejherowo.
 4. Numer i nazwa działania: Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.
 5. Cel ogólny LSR: 2. Czyste środowisko naturalne i przyjazne społeczeństwo o wysokim kapitale społecznym.
 6. Cel szczegółowy LSR: 2.1. Poprawa stanu środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.    
 7. Przedsięwzięcia LSR: 2.1.2. Działania w zakresie podniesienia wiedzy na temat ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.
 8. Numer umowy o dofinansowanie operacji:   00722- 6935 - UM1131206/19  
 9. Nazwa i adres Beneficjenta: Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”
 10. Miejsce realizacji operacji:  ul. Szkolna 3, 84-250 Gniewino
 11. Kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie: 40 000,00 zł
 12. Kwota wynikająca z zawartej umowy: 40 000,00 zł
 13. Wysokość otrzymanego wyprzedzającego finansowania: 0,00 zł
 14. W ramach realizacji operacji Beneficjent zrealizował plan rzeczowy – zostało zorganizowane wydarzenie edukacyjne w następujących terminach: 23, 24 i 25 października 2019 r. 
 15. Celem operacji było stworzenie możliwości zwiększenia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych gmin Gniewino i Wejherowo poprzez organizację 1 kampanii edukacyjnej na temat stanu i form ochrony środowiska w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.
 16. W wyniku realizacji operacji zwiększono świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży ze szkół  podstawowych gmin Gniewino i Wejherowo poprzez organizację 1 kampanii edukacyjnej na temat stanu i form ochrony środowiska. Informacja o wydarzeniach upowszechniona została poprzez internet.  Za przeprowadzenie zajęć odpowiedzialny był podmiot zewnętrzny wybrany poprzez konkurs ofert. Dostęp wszystkich odbiorców był bezpłatny.
 17. Z transportu na miejsce realizacji operacji skorzystało:
 • w SP w Bolszewie (klasy 6f, 5b, 6c, 6b) łącznie 81 uczniów,
 • w SP w Kostkowie z transportu korzystały wszystkie dzieci – 132 uczniów.
 1. Zrealizowane wskaźniki

Wskaźnik

Docelowa wartość wskaźnika zgodnie z umową

Jednostka miary wskaźnika

Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku realizacji operacji

Uwagi

Liczba wydarzeń / imprez

1

szt.

1

Wskaźnik dotyczy realizacji projektu jako całości.

Liczba kampanii edukacyjnych

1

szt.

1

W wyniku realizacji operacji została przeprowadzona kampania edukacyjna dla dzieci szkół podstawowych z obszaru działania Stowarzyszenia.

Liczba osób, które zwiększyły swoją świadomość ekologiczną, w tym związaną ze zmianami klimatu

510

szt.

521

W kampanii edukacyjnej wzięło udział 521 uczniów ze szkół podstawowych z obszaru działania Stowarzyszenia.

 

Grafika 1: Projekt edukacyjny
Grafika 2: Projekt edukacyjny
Grafika 3: Projekt edukacyjny
Grafika 4: Projekt edukacyjny
Grafika 5: Projekt edukacyjny
Grafika 6: Projekt edukacyjny
Grafika 7: Projekt edukacyjny
Grafika 8: Projekt edukacyjny
Grafika 9: Projekt edukacyjny
Grafika 10: Projekt edukacyjny
Grafika 11: Projekt edukacyjny
Grafika 12: Projekt edukacyjny
Grafika 13: Projekt edukacyjny
Grafika 14: Projekt edukacyjny
Grafika 15: Projekt edukacyjny
Grafika 16: Projekt edukacyjny
Grafika 17: Projekt edukacyjny
Grafika 18: Projekt edukacyjny
Grafika 19: Projekt edukacyjny
Grafika 20: Projekt edukacyjny
Grafika 21: Projekt edukacyjny
Grafika 22: Projekt edukacyjny
Grafika 23: Projekt edukacyjny
Grafika 24: Projekt edukacyjny
Grafika 25: Projekt edukacyjny
Grafika 26: Projekt edukacyjny
Grafika 27: Projekt edukacyjny
Grafika 28: Projekt edukacyjny
Grafika 29: Projekt edukacyjny
Grafika 30: Projekt edukacyjny
Grafika 31: Projekt edukacyjny
Grafika 32: Projekt edukacyjny
Grafika 33: Projekt edukacyjny
Grafika 34: Projekt edukacyjny
Grafika 35: Projekt edukacyjny
Grafika 36: Projekt edukacyjny
Grafika 37: Projekt edukacyjny
Grafika 38: Projekt edukacyjny
Grafika 39: Projekt edukacyjny
Grafika 40: Projekt edukacyjny
Grafika 41: Projekt edukacyjny
Grafika 42: Projekt edukacyjny
Grafika 43: Projekt edukacyjny
Grafika 44: Projekt edukacyjny
Grafika 45: Projekt edukacyjny
Grafika 46: Projekt edukacyjny
Grafika 47: Projekt edukacyjny
Grafika 48: Projekt edukacyjny
Grafika 49: Projekt edukacyjny
Grafika 50: Projekt edukacyjny
Grafika 51: Projekt edukacyjny
Grafika 52: Projekt edukacyjny