Skocz do głównej treści strony

Logo Unia Europejska Logo LEADER Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.


    
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż".
Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nabór 14/2019

Utworzono: 21-05-2024

OGŁOSZENIE NR 14/2019
Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 

 1. Termin składania wniosków: 22.03.2019 – 08.04.2019
 2. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino, (w godzinach pracy biura)
 3. Forma wsparcia: Refundacja 
 4. Zakres tematyczny: „Promocja obszaru w tym produktu lokalnego” w zakresie „promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” (o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 8 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Poz. 1570) z późn. zmianami
 5. Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wraz z kompletem załączników oraz egzemplarz wniosku na CD
 6. Warunki udzielenia wsparcia:

 

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia: • Podmiot ubiegający się o wsparcie jest organizacją pozarządową, której siedziba lub oddział znajduje się na obszarze objętym LSR
 4. Zgodność operacji  z LSR w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia
 5. Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania tj. 20 punktów.

 

 1. Limit dostępnych środków: 92 846,00 zł
 2. Minimalna wartość operacji: 50 000,00 zł
 3. Maksymalna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy: do wysokości limitu 
 4. Intensywność wsparcia:  do 90% kosztów kwalifikowanych operacji
 5. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;
 2. kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad przyznawania punktów (zał. nr 1);
 3. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;
 4. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy
 5. wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl. w zakładce „Nabory wniosków 2014-2020”.
   

Załączniki:

Informacje udzielane są w:
Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.
Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl 
lub telefonicznie: 535 310 828

Przejdź do góry strony