Polityka prywatności

Utworzono: 13-06-2022

 POLITYKA PRYWATNOŚCI STOWARZYSZENIA "BURSZTYNOWY PASAŻ"

Szanowni Państwo,
Od 25 maja b.r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylona zostaje dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO). Informujemy zatem, że Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

W związku z powyższym chcemy przekazać Państwu kilka informacji, dotyczących dostosowania się Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” do nowych przepisów przy uwzględnieniu istniejących regulacji.

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności. Zapewniamy, że Państwa dane osobowe i informacje dotyczące aktywności w sieci są u nas bezpieczne oraz deklarujemy, że macie Państwo możliwość realizowania wszystkich przysługujących w związku z RODO praw. Informujemy również, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Podsumowując, RODO nakłada na Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” obowiązek wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i dobrych praktyk w procesach przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych. A to oznacza, że nowa regulacja pozwoli Państwu sprawować większą kontrolę nad udostępnionymi nam danymi.

 

Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych.

Istnieje kilka dokumentów regulujących kwestię ochrony danych osobowych stworzonych na szczeblu międzynarodowym, europejskim oraz lokalnym. Najważniejsze z nich to:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, uchylona 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem (UE) 2016/679.
 • Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylająca dyrektywę 95/46/CE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 • Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2012/C 326/02).
 • Konwencja o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Twoich danych jest Zarząd Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”, z siedzibą w Gniewinie, przy ul. Szkolnej 3  (NIP: 587 163 33 43), dalej zwany Administratorem lub Stowarzyszeniem.

e-mail: biuro@bursztynowypasaz.pl 
www.bursztynowypasaz.pl

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Posiadane przez nas dane podlegają profilowaniu w celu przeprowadzania analiz, chęci przedstawienia najkorzystniejszej i dopasowanej do Państwa potrzeb oferty oraz konieczności wypełniania przez Stowarzyszenie zobowiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem, oraz realizacją zawartych przez nas umów związanych ze wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tym samym, powołując się na ciążące na Stowarzyszeniu zobowiązania prawne informujemy, że Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom do tego upoważnionym.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych.

 

Jaki jest okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”?

Państwa dane będą przetwarzane przez cały czas naszej współpracy, wynikającej z charakteru prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności w zakresie wypełniania przez Stowarzyszenie zobowiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem oraz realizacją zawartych przez nas umów.

 

Przesyłanie Danych Osobowych do państwa trzeciego.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Jakie są Państwa prawa w stosunku do danych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych (jeśli pozwalają na to inne przepisy prawa),
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Z kim kontaktować się w celu realizacji swoich praw?

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: biuro@bursztynowypasaz.pl

 

 

 ______________________________________________________________________________________________

 

Poniżej załączamy formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2 (na podstawie pisma ARiMR nr DDD-WL.611.20.2018.MZd z dnia 07.06.2018):

 • oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - plik w formacie docx
 • oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy — plik w formacie docx
 • oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dotyczącej wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecznej i lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności — plik w formacie docx

 ______________________________________________________________________________________________

Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.3 (na podstawie pisma ARiMR nr DDD-WL.611.20.2018.MZd z dnia 07.06.2018):

 • oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - plik w formacie docx
 • oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jako uczestnika szkolenia / warsztatów w zakresie operacji dotyczącej wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności — plik w formacie docx

 

Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.4 (na podstawie pisma ARiMR nr DDD-WL.611.20.2018.MZd z dnia 07.06.2018):

 • oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - plik w formacie docx