Skocz do głównej treści strony

Logo Unia Europejska Logo LEADER Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.


    
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż".
Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nabór 28/2021 podejmowanie

Utworzono: 16-04-2024

OGŁOSZENIE NR 28/2021
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

 

 1. Termin składania wniosków: 30.11.2021 – 14.12.2021
 2. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino, (w godzinach pracy biura)
 3. Forma wsparcia: Premia
 4. Zakres tematyczny: „Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania „Podejmowanie działalności gospodarczej” (w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r (Poz. 1570) z późn. zmianami
 5. Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać w dwóch 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z kompletem załączników (biznesplan można załączyć na elektronicznym nośniku danych) oraz egzemplarz wniosku wraz z biznesplanem w wersji elektronicznej na CD lub DVD: osobiście lub przez pełnomocnika w biurze LGD w godzinach od 8.00 do 16.00
 6. Warunki udzielenia wsparcia:

 

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia, w tym:
 • Podmiot ubiegający się o wsparcie jest osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze objętym LSR
 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców”,
 1. Zgodność operacji  z LSR, w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia
 2. Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania tj. 30 punktów.

 

 1. Limit dostępnych środków: 169 951,58 euro, co indykatywnie w przeliczeniu po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 679 806,32 zł
 2. Kwota dostępna dla jednego wnioskodawcy: 50 000,00 zł
 3. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;
 2. wzór formularza biznesplanu,
 3. kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad przyznawania punktów;
 4. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia
 5. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;
 6. procedury wyboru operacji do dofinansowania;
 7. wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 2, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl.

 

Załączniki:

Pozostałe dokumenty związane z naborem

Projekt umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

Informacje udzielane są w:
Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.
Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl 
lub telefonicznie: 535 310 828

Przejdź do góry strony