Lokalna Strategia Rozwoju

Utworzono: 14-06-2018

Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" przygotowuje się do realizacji projektów w ramach celu 2.0 "Czyste środowisko naturalne i przyjazne społeczeństwo o wysokim kapitale społecznym" gdzie celami szczegółowymi są:
2.1 "Poprawa stanu środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"
2.2 "Rozwój aktywności społecznej".

W związku z powyższym zaistniała konieczność aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w której m.in. do ww. celu dodano wskaźnik w.2.2.3 "Liczba osób/podmiotów, które zdecydowały się na złożenie wniosku o przyznanie pomocy lub wzięły udział w innych przedsięwzięciach organizowanych przez LGD". Przy okazji zaktualizowana została lista członkó Stowarzyszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami:

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż LGD na lata 2016 - 2023 - wersja z 18.05.2018 r.

Grafika #0: Lokalna Strategia Rozwoju