LSR 2016 – 2020 i Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Utworzono: 30-05-2017


Szanowni Państwo!


Informujemy, że 9 czerwca 2017 r. upłyną termin nadsyłania uwag dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zaproponowane zmiany zostaną poddane pod głosowanie Rady ds. PROW oraz następnie przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Prezentujemy Państwu zaktualizowaną wersję Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 oraz zmiany w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji. Prosimy o wnoszenie uwag do propozycji zmian w załączonych dokumentach w terminie do 8 czerwca 2017 r. i z góry dziękujemy za wszystkie sugestie.

Poniżej prezentujemy uzasadnienie głównych zmian:

Zmiany zał. nr 1 „Procedura Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”

Obecne zapisy „Procedury Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju” są zbyt długotrwałe i nie nadążają za zmianami pozostałych dokumentów związanych z realizacją samej strategii. Wiemy jak ważne są konsultacje społeczne wprowadzanych zmian w LSR, jednak chcemy je nieco ograniczyć: co do ich ilości oraz zakresu zmian, który tym konsultacją musi podlegać.

Zmiany w zał. nr 3 do LSR „Plan działania”

Zmiana jest podyktowana nowelizacją Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” W pierwotnej wersji Rozporządzenia był zakres operacji: podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a i c tj. przedsiębiorców ubiegających się o pomoc na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz osób ubiegających się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zaoszczędzone środki z przedsięwzięcia 1.1.3 planujemy przeznaczyć na powtórzenie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 „Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm” we wrześniu br. Ze zmiany w tym punkcie wynikają pozostałe zmiany w treści LSR.

Zmiany zał. nr 5 do LSR Plan komunikacji

Przede wszystkim nie chcemy ograniczać terminu działań komunikacyjnych do II połowy roku, gdyż każde przesunięcie naboru czy innych działań powoduje naruszenie tego terminu. Wykreślamy więc z kolumny II „termin” określenie półrocza działań komunikacyjnych.

W opisie dotyczącym Planu Komunikacji doprecyzowujemy, iż niektóre z działań komunikacyjnych mogą dotyczyć jednocześnie kilku celów komunikacji.

Chcemy również całkowicie zrezygnować z newslettera, gdyż jest on obostrzony przepisami (czego wcześniej nie zbadaliśmy), a naszym zamysłem było jedynie wysyłanie informacji do wnioskodawców zainteresowanych konkursami, którzy wcześniej zgłosili potrzebę informowania ich w tym zakresie.

Ankiety związane z badaniem satysfakcji i jakości chcemy zamieszczać również na portalu społecznościowym, aby dotrzeć do większej liczby odbiorców. Zależy nam również aby mieć narzędzie w formie ankiety do komunikowania się z organami.

Zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji

Zmiany wynikają z doświadczenia LGD po przeprowadzonych naborach wniosków oraz ocenie pierwszego naboru przez Radę ds. PROW. Aby niebyło wątpliwości jak ocenić poszczególne projekty, doprecyzowujemy uzasadnienie kryteriów. Dopisujemy też dodatkowe kryterium dla konkursów na „Rozwój działalności gospodarczej”. W związku z tym, że wiemy już jak będzie wyglądała procedura naboru w ramach tzw. „projektów własnych”, konieczna była zmiana kryteriów w tym zakresie.

Zaktualizowane dokumenty do pobrania:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 - 2023 - plik w formacie pdf

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji - plik w formacie pdf

Grafika #0: LSR 2016 – 2020 i Lokalne Kryteria Wyboru Operacji