Nabór 9/2018

Utworzono: 18-10-2018
OGŁOSZENIE NR 9/2018
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020
1. Termin składania wniosków:
02.11.2018 – 16.11.2018
2. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino, (w godzinach pracy biura)
3. Forma wsparcia: Refundacja
4. Zakres tematyczny:
„Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” (o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r (Poz. 1570) z późn. zmianami
5. Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać w dwóch 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z kompletem załączników oraz egzemplarz wniosku na CD
6. Warunki udzielenia wsparcia:
a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
b) Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
c) Spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
• Podmiot ubiegający się o wsparcie jest gminą z obszaru objętego LSR
d) Zgodność operacji z LSR w tym z PROW 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia
e) Uzyskanie minimalnego progu punktowego, aby projekt mógł być wybrany do finansowania
tj. 25 punktów,
7. Limit dostępnych środków:
302 005,34 zł
W tym kwota EFFROW 192 165,99 zł
8. Maksymalna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy:
b.o
9. Intensywność wsparcia:
do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji
10. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;
b) kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opisem zasad przyznawania punktów (zał. nr 1);
c) Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 – 2020;
d) wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy
e) wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania
dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl. w zakładce „Nabory”.
Informacje udzielane są w:
Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.
Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl
lub telefonicznie: (58) 58 738 90 15.

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  4. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji - pełna wersja

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

Projekt umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

1. Umowa o przyznanie pomocy - projekt.

a. Zał. nr 1 - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji.

b. Zał. nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością.

c. Zał. nr 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.

d. Zał. nr 3a - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).

2. Wniosek o płatność.

3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.

4. Lokalna Strategia Rozwoju.

5. Procedura oceny zgodności i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD.

Grafika #0: Nabór 9/2018